Βιομηχανικοι Ελεγχοι

\

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1186Β/25.08.2003 όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα θα πρέπει να υπόκεινται σε αρχικό έλεγχο και περιοδικούς επανελέγχους από εγκεκριμένους επιθεωρητές Φορέων Πιστοποίησης με σκοπό την καταλληλόλητα των μηχανημάτων αυτών για την ασφαλή τους λειτουργία.
Στον κανονισμό ανυψωτικών μηχανημάτων εμπίπτουν όλα τα μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ανυψωτικών εργασιών όπως:

• Γερανοί – Πυργογερανοί,
• Γερανοί επι Οχημάτων (παπαγαλάκια),
• Γερανογέφυρες,
• Βαρούλκα σε τροχιές,
• Περονοφόρα (κλαρκ),
• Εξέδρες εργασίας,
• Αναβατόρια φορτίων και οχημάτων κ.α

\

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση (2014/68/ΕΕ), με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) αλλά και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Απλά Δοχεία Πίεσης (2014/29/ΕE) που εναρμονίστηκε αντίστοιχα η ελληνική νομοθεσία με την Υ.Α. Οικ. 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ 1339/Β` 12.5.2016), ο εξοπλισμός υπο πίεση και τα απλά δοχεία πίεσης θα πρέπει να υπόκεινται σε αρχικό έλεγχο και περιοδικούς επανελέγχους από εγκεκριμένους επιθεωρητές Φορέων Πιστοποίησης με σκοπό την καταλληλόλητα του εν λόγω εξοπλισμού και την ασφαλή του λειτουργία.
Στην παραπάνω νομοθεσία ανήκουν τα δοχεία, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα ασφαλείας υπό πίεση και τα συγκροτήματα αυτών, με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας άνω των 0,5 bar πέραν της ατμοσφαιρικής όπως:

• Δεξαμενές υγραερίου,
• Ατμολέβητες,
• Αεροφυλάκια
• Ενναλάκτες θερμότητας
• Σωληνώσεις εξοπλισμού υπό πίεση
• Εγκαταστάσεις AUTOGAS
• Δεξαμενών φυσικού αερίου,
• Συγκροτήματα εξοπλισμού υπό πίεση,
• Απλά δοχεία πίεσης (αεροφυλάκια)
• ‘Αλλα δοχεία υπο πίεση κ.α

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας παρέχουμε υπηρεσίες αρχικού και περιοδικού ελέγχου των ανυψωτικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού υπο πίεση με σκοπό την χορήγηση πιστοποιητικού από Διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχου σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Παρεχομενες Υπηρεσιες

Ως Eγκεκριμένοι Eπικεφαλείς Επιθεωρητές & πάντοτε σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Διαπιστευμένους Φορείς, πραγματοποιούμε ανεξάρτητες Eπιθεωρήσεις Πιστοποίησης, αποσκοπώντας όχι απλά στην τυπική επιβεβαίωση της συμμόρφωσης αλλά στην Προστιθέμενη Αξία της Επιθεώρησης προς την ίδια την Επιχείρηση.