Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Jan 27, 2023 | Νέα, Πιστοποιήσεις

Το επίπεδο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας, ως εκ τούτου η συμμετοχή της Διοίκησης, των εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών με σκοπό την μείωση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελεί προϋπόθεση.

Η θεσμοθέτηση διαλόγου μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων αποτελεί μια βασική “επί της αρχής” απόφαση για την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποτελούν πλέον ένα παθητικό δέκτη εφαρμογής κανόνων Υγείας και Ασφάλειας αλλά θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στα ζητήματα βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

Μέσα από την διαβούλευση με την συμμετοχή των εργαζομένων ακόμη και στις αποφάσεις της Ανώτατης Διοίκησης δύναται να παραχθούν πολύτιμα συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιηθούν για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η Διοίκηση από την πλευρά της καλείται να θεσπίσει ουσιαστικούς μηχανισμούς για να προάγει την ενεργό συμμετοχή και τη διαβούλευση όλων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα μέσα στον οργανισμό. Η ανατροφοδότηση πληροφοριών (αναφορές, εμπειρίες, προτάσεις κτλ.) εντός της διαβούλευσης θα ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Σύμφωνα με τον EU-OSHA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
«Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να συνεργάζονται στενά με στόχο την από κοινού εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα.»

Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διαβούλευση και στην συμμετοχή των εργαζομένων.