Σήμανση CE

Jan 20, 2023 | Νέα, Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CE

Το ακρωνύμιο «CE» είναι συντομογραφία της γαλλικής φράσης “Conformite Europeene” που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.
Για να διακινηθεί ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά ένα προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια του χρήστη, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Θέτοντας την σήμανση CE ο κατασκευαστής (ή όποιος φέρει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή) αναλαμβάνει την ευθύνη για την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της εναρμονισμένης κοινοτικής νομοθεσίας.

Πριν την επίθεσή της σήμανσης CE και της κυκλοφορίας του στην Ε.Ε. το προϊόν θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον κατασκευαστή ως προς την συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ε.Ε ώστε να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί από τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα EN.

Οι εισαγωγείς οφείλουν να επαληθεύουν, ότι οι κατασκευαστές έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες συμμόρφωσης των προϊόντων τους, ενώ οι διανομείς των εν λόγω προϊόντων πρέπει να δρουν με την προσήκουσα προσοχή προκειμένου να μην προμηθεύονται προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ώστε να μην διακινούνται στην αγορά.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διακινεί τελικό προϊόν το οποίο εμπορεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) με το όνομά του ή το εμπορικό του σήμα (brand name) αναλαμβάνει τις ευθύνες του κατασκευαστή και οφείλει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος ,το οποίο πρόκειται να διαθέσουν στην αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εφαρμόζοντας τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που εκπονούν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης παρέχεται η δυνατότητα συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών.

Ο Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής, ο Τεχνικός φάκελος του προϊόντος, η ανάλυση διακινδύνευσης και οι Δοκιμές Προϊόντων είναι κάποια από τα απαραίτητα στοιχεία της τεχνικής τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Η γνώση αρχικά της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος, έπειτα των κανονισμών, των οδηγιών και των προτύπων που σχετίζονται με το προϊόν και τέλος της νομικής διάστασης των θεμάτων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι βασικά στοιχεία για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος.

Βασική μας προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της σωστής εφαρμογής και τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, η προστασία των χρηστών, των καταναλωτών και των πολιτών στο μέτρο του δυνατού και ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά μεταξύ των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ CE

  • Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα (ΕΕ) 2017/745 – Οδηγία 93/42/ΕΟΚ
  • Κανονισμός Δομικών Προϊοντων (ΕΕ) No 305/2011
  • Οδηγία Μηχανών 2006/42/EC
  • Εξοπλισμός υπό πίεση 2014/68/ EU
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426 Συσκευές καύσης αερίων καυσίμων