ISO 39001 | Συστηματα Διαχειρισης Οδικης Ασφαλειας

i

ISO 39001 | ΣYΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο πρότυπο ISO 39001 καθορίζονται απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της οδικής ασφάλειας (RTS) με βασικό στόχο τη μείωση και τελικά την εξάλειψη της συχνότητας των οδικών ατυχημάτων και των σοβαρών επιπτώσεων που απορρέουν από αυτά. Το Διεθνές Πρότυπο βρίσκει εφαρμογή σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που αλληλεπιδρούν με το δίκτυο οδικής κυκλοφορίας και που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία.

Το πρότυπο εφαρμόζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που αλληλεπιδρούν με το δίκτυο οδικής κυκλοφορίας όπως εθνικές οδικές αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες μεταφορών, και  ιδιωτικές εταιρείες οδικής ασφάλειας.

Η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης Ασφαλούς Συστήματος στο RTS. Αυτό συνεπάγεται μια σαφή και αδιαμφισβήτητη εστίαση στα αποτελέσματα του RTS και σε ενέργειες βασισμένες σε τεκμήρια, υποστηριζόμενες από κατάλληλους οργανισμούς

Με την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρει αποτελέσματα οδικής ασφάλειας τα οποία υπερβαίνουν αυτα που δύναται να επιτευχθούν μέσω της συμμόρφωσης με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις (π.χ. Κ.Ο.Κ.) στοχέυοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη κοινωνικών στόχων 

Z

ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας μέσω της αποτελεσματική εφαρμογής προγραμμάτων και της λήψης μέτρων μείωσης της επικινδυνότητας.
 • Καλύτερη εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και στον αποτελεσματικότερο αυτοέλεγχο της λειτουργίας της
 • Βελτίωση της επίδοσης και μείωση του κόστους  μέσα από τον περιοσρισμό των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης
 • Ορθή αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων και ατυχημάτων με σκοπό την αποτελεσματική εφαμρογή διορθωτικών εναργειών για την μη επανεμφάνιση τους 
 • Ορθολογική Ανάπτυξη προυπολογισμού συντηρήσεων των οχημάτων 
 • Αξιοποίηση δεικτών οδικής ασφαλέιας με σκοπό την βελτιστιποίηση της κατανομής πόρων 
 • Συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
 • Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού  (Αμυντική/οικολογική οδήγηση, εξιδείκευση στη χρήση κινητού τηλεφώνου, θέματα απόσπασης προσοχής κτλ.) με σκοπό την ενίσχυση και την εδραίωση κουλτούρας  Οδικής Ασφάλειας εντός του Οργανισμού.
 • Ενισχύει τον αυθεντικό διάλογο και την μετάδοση εμπειριών και πρακτικών οδικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού.
 • Ενσωματώνει τις σύγχρονες εξελίξεις και δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής διεθνών πρακτικών Οδικής Ασφάλειας
 • Δυνατότητα Χρήσης  ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων για την καταγραφή επικίνδυνων παραβάσεων και εποπτικός έλεγχος των χρηστών (υπερβολική ταχύτητα,παραβιάσεις κτλ)
 • Υποστηρίζει τον Οργανισμό στον να τον ενθαρύνει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της οδικής ασφάλειας
 • Συμβάλει ενεργά στην συλλογική πανευρωπαική προσπάθεια να καταστήσουμε τους δρόμους μας ασφαλέστερους 
Z

ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 • Απόδειξη και προβολή στα ενδιαφερόμενα μέρη της δέσμευσης του Οργανισμού για αποτελεσματική διαχείριση της Οδικής Ασφάλειας από ανεξάρτητη επαλήθευση συμμόρφωσης σε ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο.
 • Παραδειγματισμός προς τους άλλους Οργανισμούς αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε επίπεδο Οδικής Ασφάλειας
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα για την συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς ως επιλεγμένος Πιστοποιημένος Οργανισμός  Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
 • Ευκολότερη Πρόσβαση σε επιδοτούμενα προγράμματα λόγω της προώθησης και της κινητοποίησης των επενδύσεων σε Συστήματα Διαχείρισης συμπεριλαμβανομλένης και της Οδικής Ασφάλειας
 • Δυνητική μείωση του κόστους των ασφαλίστρων 
 • Απόδειξη συμμόρφωσης με τις εθνικές και ευρωπαικές απαιτήσεις Οδικής Ασφάλειας και υπέρβαση των απαιτήσεων αυτών 
 • Ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων του Οργανισμού και των άλλων χρηστών του Οδικού Δικτύου και εδραίωση της ορθής οδηγικής συμπεριφοράς
 • Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (Road Safety Company)
 • Συμβολή στην γενικότερη εθνική προσπάθεια των Οργανισμών για την μείωση των Οδικών Ατυχημάτων

Παρεχομενες Υπηρεσιες

Πραγματοποιούμε Ανεξάρτητες Eπιθεωρήσεις Πιστοποίησης αποσκοπώντας όχι απλά στην τυπική επιβεβαίωση της συμμόρφωσης αλλά στην Προστιθέμενη Αξία της Επιθεώρησης προς την ίδια την Επιχείρηση.