Βιομηχανικοι Ελεγχοι

\

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση (2014/68/ΕΕ), με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) αλλά και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Απλά Δοχεία Πίεσης (2014/29/ΕE) που εναρμονίστηκε αντίστοιχα η ελληνική νομοθεσία με την Υ.Α. Οικ. 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ 1339/Β` 12.5.2016), ο εξοπλισμός υπο πίεση και τα απλά δοχεία πίεσης θα πρέπει να υπόκεινται σε αρχικό έλεγχο και περιοδικούς επανελέγχους από εγκεκριμένους επιθεωρητές Φορέων Πιστοποίησης με σκοπό την καταλληλόλητα του εν λόγω εξοπλισμού και την ασφαλή του λειτουργία.
Στην παραπάνω νομοθεσία ανήκουν τα δοχεία, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα ασφαλείας υπό πίεση και τα συγκροτήματα αυτών, με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας άνω των 0,5 bar πέραν της ατμοσφαιρικής όπως:

 

  • Δεξαμενές υγραερίου
  • Ατμολέβητες
  • Αεροφυλάκια
  • Ενναλάκτες θερμότητας
  • Σωληνώσεις εξοπλισμού υπό πίεση
  • Εγκαταστάσεις AUTOGAS
  • Δεξαμενών φυσικού αερίου
  • Συγκροτήματα εξοπλισμού υπό πίεση
  • Απλά δοχεία πίεσης (αεροφυλάκια)
  • ‘Αλλα δοχεία υπο πίεση κ.α

Παρεχομενες Υπηρεσιες

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας παρέχουμε υπηρεσίες αρχικού και περιοδικού ελέγχου του εξοπλισμού υπο πίεση με σκοπό την χορήγηση πιστοποιητικού από Διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχου σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις..