Βιομηχανικοι Ελεγχοι

\

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1186Β/25.08.2003 όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα θα πρέπει να υπόκεινται σε αρχικό έλεγχο και περιοδικούς επανελέγχους από εγκεκριμένους επιθεωρητές Φορέων Πιστοποίησης με σκοπό την καταλληλόλητα των μηχανημάτων αυτών για την ασφαλή τους λειτουργία.
Στον κανονισμό ανυψωτικών μηχανημάτων εμπίπτουν όλα τα μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ανυψωτικών εργασιών όπως:

  • Γερανοί – Πυργογερανοί
  • Γερανοί επι Οχημάτων (παπαγαλάκια)
  • Γερανογέφυρες
  • Βαρούλκα σε τροχιές
  • Περονοφόρα (κλαρκ)
  • Εξέδρες εργασίας
  • Αναβατόρια φορτίων και οχημάτων κ.α

Παρεχομενες Υπηρεσιες

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας παρέχουμε υπηρεσίες αρχικού και περιοδικού ελέγχου των ανυψωτικών μηχανημάτων με σκοπό την χορήγηση πιστοποιητικού από Διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχου σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.