Αναπτυξη Διαπιστευσεων

i

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό (Φορέα Διαπίστευσης), ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με ικανότητα, συνέπεια και αμεροληψία.

Αφορά:

• Εργαστήρια δοκιμών/διακριβώσεων ή κλινικά εργαστήρια
• Διοργανωτές Διεργαστηριακών ή Συγκριτικών Δοκιμών Ικανότητας.
• Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης
• Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων
• Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων.

l

ISO 17025 | για τα Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Η διαπίστευση με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 17025 επιτρέπει στους Οργανισμούς να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν με επάρκεια και έχουν την ικανότητα να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα αποσκοπώντας πάντοτε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην λειτουργία των εργαστηρίων. Το εν λόγω πρότυπο είναι εφαρμοστέο από όλους τους Οργανισμούς που διενεργούν εργαστηριακές δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του αριθμού του προσωπικού τους.

Η εφαρμογή του προτύπου διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων και άλλων φορέων και βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών καθώς και στην εναρμόνιση των προτύπων και των διαδικασιών.

l

ISO 17021 | για τους Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Η διαπίστευση με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 17025 επιτρέπει στους Οργανισμούς να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν με επάρκεια και έχουν την ικανότητα να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα αποσκοπώντας πάντοτε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην λειτουργία των εργαστηρίων. Το εν λόγω πρότυπο είναι εφαρμοστέο από όλους τους Οργανισμούς που διενεργούν εργαστηριακές δραστηριότητες, ανεξαρτήτων του αριθμού του προσωπικού τους.

Η εφαρμογή του προτύπου διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων και άλλων φορέων και βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών καθώς και στην εναρμόνιση των προτύπων και των διαδικασιών.

l

ISO 17020 | για τους Φορείς Ελέγχου

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 17020 καλύπτει δραστηριότητες των οργανισμών ελέγχου των οποίων το έργο μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση των υλικών, προϊόντων, εγκαταστάσεων, εργοστασίων, διαδικασιών ή υπηρεσιών εργασίας, και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις και τη μεταγενέστερη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών στους πελάτες και, όταν απαιτείται, στις αρχές.

Η τήρηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 17020 αποσκοπεί στην προώθηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους φορείς ελέγχου, περιέχοντας απαιτήσεις για τις αρμοδιότητες των φορέων που διενεργούν επιθεωρήσεις και για την αμεροληψία και τη συνοχή των δραστηριοτήτων ελέγχου τους.

l

ISO 17065 | για τους Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών & Υπηρεσιών.

Η τήρηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 17065 αποσκοπεί στην διασφάλιση ότι οι Φορείς Πιστοποίησης λειτουργούν σχήματα πιστοποίησης με επάρκεια, συνέπεια και αμεροληψία γεγονός που διευκολύνει την αναγνώριση των φορέων αυτών και την αποδοχή των πιστοποιημένων προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προωθώντας με αυτόν τον τρόπο το διεθνές εμπόριο.

Το εν λόγω πρότυπο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ένα έγγραφο κριτηρίων για την διαπίστευση, την διαξιολόγηση ή την εξουσιοδότηση από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, από ιδιοκτήτες σχημάτων πιστοποίησης ή από άλλους.

Z

Παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων διαχείρισης με ουσιαστική συστημική και τεχνική καθοδήγηση σε Οργανισμούς που επιθυμούν να διαπιστευθούν, με τα παραπάνω πρότυπα.